close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego.

   

  Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Uzbekistanu, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  • W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  • Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej (Uwaga: akceptujemy wyłącznie oryginały dokumentów).

   

  Jeśli wnioskodawca nie może przedstawić oryginalnych dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie swoich przodków, może przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat (lista upoważnionych organizacji).

   

  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie Karty Polaka dla swojego dziecka. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

   

  Co zrobić aby otrzymać Kartę Polaka w Gruzji?

   

  W celu umówienia wizyty należy skontaktować się z Referatem Konsularnym Ambasady RP w Tbilisi: nr tel. + 995 322 92 03 98 (w godz. 9:00-17:00), +995 322 93 62 36 (w godz. 14:00-16:00)  lub e-mail: tbilisi.amb.rk@msz.gov.pl

   

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

   

   

  Uprawnienia dla posiadacza Karty Polaka:

  • Możliwość otrzymania polskiej wizy krajowej uprawniającej do pobytu i wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Możliwość zatrudnienia w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • Możliwość prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • Możliwość korzystania w Polsce z bezpłatnego systemu oświaty;
  • Bezpłatna opieka zdrowotna w stanach nagłych;
  • Bezpłatne wejścia do muzeów w Polsce;
  • Ulgi 37 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;
  • Bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych;
  • Pomoc konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego w sytuacjach zagrożenia życia lub bezpieczeństwa.
  • W przypadku zamiaru osiedlenia się w Polsce, posiadacz Karty Polaka może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały.

   


  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka? 

  • Wnioskodawca nie spełnia warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów, nie złoży oświadczenia).
  • Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.
  • Wnioskodawca w rozmowie z konsulem oświadczył nieprawdę albo zataił prawdę albo, w celu użycia jako autentycznego, podrobił lub przerobił  dokument albo takiego dokumentu użył jako autentycznego.
  • Wnioskodawca lub jego wstępni repatriowali się lub zostali repatriowani z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.
  • Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   

  Wykaz dokumentów:

   

  Dokumenty, które należy złożyć o przyznanie Karty Polaka dla osoby pełnoletniej:

  • WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem. Osoba składająca wniosek podpisuje wniosek w obecności konsula;
  • oryginał i kserokopia paszportu;
  • dokumenty poświadczające narodowość polską (oryginały i kopie).

   

  Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski należy złożyć wraz z tłumaczeniami dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

   

   

  Dokumenty, które należy złożyć o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego:

  • WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem dziecka. W przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego powyżej 13. roku życia – podpis dziecka. Rodzice oraz dziecko podpisują wniosek w obecności konsula;
  • oryginały i kserokopie paszportu/ów (dziecka i obojga rodziców);
  • akt urodzenia osoby, której dotyczy wniosek oraz kserokopia;
  • Karta Polaka rodzica/rodziców – oryginał i kserokopia.

   

  Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski należy złożyć wraz z tłumaczeniami dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

   

  W przypadku wszystkich małoletnich, wniosek składa rodzic, który posiada Kartę Polaka za zgodą drugiego rodzica. W związku z tym przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego wymagana jest obecność obojga rodziców.

   

  UWAGA! Małoletni powyżej 16. roku życia powinien być obecny przy składaniu wniosku. W przypadku składania wniosków na kilkoro dzieci do każdego wniosku należy przygotować odrębny komplet dokumentów.

     

   

  Dokumenty, które należy złożyć o przyznanie Karty Polaka przy zmianie nazwiska posiadacza Karty Polaka:

  • WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem. Osoba składająca wniosek podpisuje wniosek w obecności konsula;
  • oryginał i kserokopia paszportu;
  • akt małżeństwa (oryginał i kserokopia) – w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu małżeństwa;
  • decyzja administracyjna o zmianie imienia/nazwiska (oryginał i kserokopia) - w przypadku zmiany imienia/nazwiska w procedurze administracyjnej;
  • podanie do konsula odnośnie wydania nowej Karty Polaka, ze wskazaniem przyczyny ponownego składania wniosku;
  • Karta Polaka (oryginał i kserokopia);

   

  Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski należy złożyć wraz z tłumaczeniami dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

   

   

  Dokumenty, które należy złożyć o wydanie duplikatu Karty Polaka:

  • WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem. Osoba składająca wniosek podpisuje wniosek w obecności konsula;
  • oryginał i kserokopia paszportu;
  • decyzja o przyznaniu Karty Polaka (oryginał i kserokopia);
  • podanie do konsula odnośnie wydania duplikatu, ze wskazaniem przyczyny ponownego składania wniosku.

   

   

  Dokumenty, które należy złożyć w celu przedłużenia ważności Karty Polaka:

  • WNIOSEK – wypełniony, z przyklejonym zdjęciem. Osoba składająca wniosek podpisuje wniosek w obecności konsula;
  • oryginał i kserokopia paszportu;
  • Karta Polaka (oryginał i kserokopia);

    

   

  UWAGA! W przypadku złożenia wniosku o wydanie/przedłużenie ważności/wydanie duplikatu Karty Polaka przez obywateli innych państw niż Gruzja, należy przedstawić także dokument poświadczający zasadność składania wniosku na terytorium Gruzji, np. karta stałego pobytu, umowa o pracę, itp.

   

  Ustawa o Karcie Polaka dostępna tutaj.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: