close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 stycznia 2019

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Programu ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2019/2020.

  Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów i ekspertów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.  

  Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.

   

  Do składania wniosków zapraszamy kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

   

  DZIEDZINY:

   

  • Ekonomia i zarządzanie
  • Zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
  • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
  • Prawo
  • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
  • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
  • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

   

  Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa może mieć charakter naukowy lub praktyczny.

  WARUNKI FINANSOWE STYPENDIUM im. L. KIRKLANDA:

   

  - Stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy).

  - Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich

   

  Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):

  - zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy

  - ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia

  - podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów)

  - opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej

  - opłaty wizowe

  - zakup materiałów i pomocy naukowych

  - udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów

  - kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

   

  PROGRAM STYPENDIUM:

   

  • Inauguracja Programu i kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni, 2 połowa września 2019 r.)
  • Zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu lub Lublinie
  • Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych na koniec każdego semestru
  • 3-4 zjazdy integracyjno-warsztatowe stypendystów w różnych miastach w Polsce
  • Staż zawodowy (2-4 tygodnie)
  • Szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry)
  • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2020 r.).

    

   KANDYDACI:

    

  Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

  • urzędnicy państwowi i samorządowi
  • prawnicy
  • przedsiębiorcy
  • kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia
  • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
  • nauczyciele akademiccy
  • dziennikarze.

    

   KRYTERIA FORMALNE:

    

  • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w momencie ubiegania się o stypendium nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
  • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
  • Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
  • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
  • Przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym
  • Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane w języku polskim albo angielskim (studia w języku angielskim nie są możliwe dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy), przy czym jedynie w języku polskim możliwe jest pełne korzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz wykorzystanie stażu zawodowego oferowanego  w Programie. 

    

   Kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z zajęć akademickich i umożliwiającym napisanie pracy dyplomowej (B2).  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wskazana jest znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator Programu zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2019 r.

    
   Kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji, Tadżykistanu i Uzbekistanu, planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania w formularzu aplikacyjnym konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku, w jednym z pięciu ośrodków akademickich wymienionych powyżej. Osoby te obowiązuje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz podstawowa znajomość języka polskiego - A1, niemniej rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana w języku polskim lub angielskim, w zależności od preferencji kandydata. Kandydaci, którzy w trakcie rozmowy wykażą się odpowiednim poziomem  merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski, mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego w dodatkowym terminie organizowanym na przełomie lipca i sierpnia 2019 r.

    

    

   PREFERENCJE:

    

  • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
  • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
  • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce
  • Kandydaci wybierający studia po polsku.

    

   REKRUTACJA:

    

   Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

   I etap – ocena formalna wniosków

   II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin

   III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane  w terminie 30.03-30.04.2019)

    

   Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do końca marca 2019 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2019 r. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie pod warunkiem poprawy znajomości języka polskiego będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego w polskich placówkach dyplomatycznych zagranicą organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2019 r.

    

   WYMAGANE DOKUMENTY:

    

  1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:
  • ankieta danych personalnych
  • uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).
  1. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
  2. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

    

  PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

   

  Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z pracownikami Programu.

   

  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.
  Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu ukończenia studiów na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

   

   

  TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

   

  Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2019/2020 upływa:

   

  1 marca 2019 r.

   

  Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

   

  PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych XX w. swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.

   

   

  KONTAKT:      

  Fundacja Liderzy Przemian
  www.leadersofchange.pl

   

  Program Kirklanda

  al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa

  E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl

  www.kirkland.edu.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: